вул. Хрещатик, 16, м.Київ, 01001

Опитування

Чи вважаєте Ви обгрунтованими тарифи на житлово-комунальні послуги для населення?
610289
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Цього місяця
Всього
197
408
197
1772
610289

Час: 2020-07-06 12:30:15
Visitors Counter

Важливо !

ПРОЕКТ

Об’єднання профспілок

організацій профспілок у м. Києві

«КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОФСПІЛОК»

ПРЕЗИДІЯ

ПОСТАНОВА

м. Київ

«__» _______                                                                                    № ________

Про Регламент Ради

Міськпрофради

Розглянувши пропозиції членських організацій Міськпрофради

Президія Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві

«Київська міська рада профспілок»

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Рекомендувати Раді Об’єднання профспілок, організацій профспілок

у м. Києві «Київська міська рада профспілок» для затвердження

«Регламент Ради Міськпрофради»

(Додаток 1).

Голова Міськпрофради                                           В.П.Мельник

ПРОЕКТ

РЕГЛАМЕНТ

Ради Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві

«Київська міська рада профспілок»

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок діяльності Ради Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» (скорочено Міськпрофради) (далі - Рада) визначається Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» та цим Регламентом.

1.2. Згідно з статтею 33 Статуту Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок « Рада набуває статутних повноважень після підтвердження Статутною комісією Міськпрофради правомочності її членів, про що приймається відповідне рішення Ради.

Рада здійснює свої повноваження до обрання (делегування) нового складу Ради.

1.3. Повноваження Ради визначено статтею 38 Статуту Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок».

1.4. Регламент Ради встановлює порядок:

-   скликання і проведення засідань Ради;

-   підготовки матеріалів до розгляду на засіданні;

-   розгляду та прийняття: рішень Ради;

-   утворення постійних і тимчасових комісій Ради;

-   вирішення інших питань внутрішньої діяльності Ради.

1.5.     Засідання Ради проводиться, як правило, в робочі дні . Конкретний порядок роботи визначається   безпосередньо на засіданні Ради.

1.6. Перед початком засідання Ради проводиться реєстрація членів Ради та інших учасників засідання. Дані реєстрації є підставою для підтвердження правомочності засідання Ради.

За пропозицією лічильної комісії або членів Ради в ході засідання рішенням Ради може бути проведена додаткова реєстрація.

1.7. У засіданні Ради без права голосування можуть брати участь члени Контрольно - ревізійної , Статутної комісій Міськпрофради, Молодіжної ради , якщо вони не   обрані членами Ради.

На запрошення Президії, Голови Міськпрофради за його власною ініціативою або за поданням заступників Голови, на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів апарату Міськпрофради в роботі Ради можуть брати участь керівники органів державної і місцевої влади й органів місцевого самоврядування, центральних установ і громадських організацій, профспілкові працівники й активісти, керівники підвідомчих організацій Міськпрофради.

Формує список запрошених на засідання Ради управління організаційної роботи апарату Міськпрофради.

1.8.     Гласність засідань Ради забезпечується шляхом опублікування в профспілкових та інших засобах масової інформації повідомлення про її засідання і прийняті рішення.

Представники засобів масової інформації беруть участь у засіданні Ради після попереднього подання заявки.

Розповсюдження матеріалів засідання Ради серед журналістів, присутніх на засіданні, здійснюють уповноважені відповідальні працівники апарату Міськ профради.

При відкритті засідання Голова Міськпрофради інформує членів Ради про присутність на засіданні запрошених осіб.

1.9. Вхід до залу засідань проводиться за посвідченням або запрошенням чи за списком запрошених.

1.10. За рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні, за наявності кворуму, можуть проводитись її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

У закритому засіданні Ради беруть участь тільки члени Ради.

У разі потреби Рада наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо розповсюдження його матеріалів.

1.11.   Дотримання вимог Регламенту є обов'язковим для всіх членів Ради,
осіб, які беруть участь у підготовці питань на засідання Ради, та осіб, запрошених на засідання.

Розділ II.

ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАСІДАНЬ РАДИ ТА ПІДГОТОВКИ

ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ НА її РОЗГЛЯД

2.1. Засідання Ради відповідно до статті 34 Статуту скликається в міру необхідності, але не рідше ніж 1 раз на рік, Президією Міськпрофради з її ініціативи або на вимогу не менш як третини членів Ради, позачергове - на
вимогу двох третин членів Президії Міськпрофради.

Відповідна вимога подається кожним членом Ради   в довільній письмовій формі   до Статутної комісії, яка готує подання для розгляду на Президії Ради.

2.2.   Рішення про скликання засідання Ради, дату його проведення   і проект порядку денного приймається Президією Міськпрофради, як правило, не пізніше як за місяць до його проведення і може   бути опубліковане в профспілкових засобах масової інформації.

2.3.   Проекти постанов , порядку денного засідань, інші документи надсилаються   членам Ради , головам Контрольно-ревізійної і Статутної комісій для розгляду і подання пропозицій не  пізніше як за 10 днів до засідання Ради.

2.4. Проект порядку денного засідання Ради формується управлінням орга-нізаційної роботи апарату Міськпрофради на підставі Плану роботи Міськпрофради, пропозицій членських організацій, членів Ради , комісій Ради , структурних підрозділів апарату Міськпрофради, узгоджується з Головою Міськпрофради і виноситься на розгляд Президії Міськпрофради.

2.5.   Проекти   документів на розгляд Ради подаються їх авторами до управління організаційної роботи Міськпрофради не пізніше як за 15  днів

до дати  засідання.

2.6.   Поправки та пропозиції членів Ради до проектів документів прийма- ються до розгляду, якщо вони надійшли до Міськпрофради не пізніше   як за

5 днів до засідання Ради.

2.7.     Проекти постанов Ради та додатки до них візуються (із зазначенням дати) заступниками Голови Міськпрофради , головою Контрольно-ревізійної, Статутної комісій, керівниками структурних підрозділів апарату Міськпрофради, до функціональних повноважень і обов'язків яких входять питання, що мають розглядатися.

Проекти постанов, які потребують висновків щодо їх відповідності законодавству, візуються юридичним управлінням, а в яких передбачено фінансові питання - фінансовим управлінням апарату Міськпрофради.

Якщо до підготовки питання на засідання Ради залучалась комісія Ради

або спеціально створена комісія чи робоча група, то проекти документів візуються керівником комісії (групи).

За наявності зауважень до проекту документа вони викладаються на окремому аркуші, про що на проекті при візуванні робиться відповідна відмітка.

Проекти постанов та інших документів, що вносяться членськими   організаціями, візуються їх керівниками, а членами Ради - особисто ними.

2.8. У випадку виникнення питання, не передбаченого проектом порядку денного засідання Ради, воно може бути внесеним до розгляду за   рішенням Ради під час затвердження порядку денного засідання. При цьому порядок підготовки проектів постанов, подання пропозицій і поправок до них визначає Рада.

Розділ 3 .

ВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ

 1. 1.Засідання Ради відкриває та головує на ньому Голова Міськпрофради, а

у разі його відсутності - за дорученням Голови один із заступників.

Після відкриття засідання Рада, у разі потреби , заслуховує повідомлення

Статутної комісії про зміни в складі Ради та приймає відповідні рішення.

3.2. Голова Міськпрофради вносить на розгляд Ради пропозиції Президії Міськпрофради щодо персонального складу президії засідання, інших робочих органів, порядку денного та порядку роботи засідання Ради, проводить голосування з цих питань.

3.3. Головуючий:

3.3.1. оголошує повну назву питання, надає слово для доповіді,
співдоповіді, інформації, виступу, оголошує наступного промовця, вносить на
обговорення проекти постанов та інших документів;

 1. 3.3.2.ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує дотримання цього Регламенту присутніми на засіданні, вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

 1. 3.3.3. робить попередження промовцеві у разі вживання ним образливих висловлювань чи перевищення часу, відведеного для виступу, або виступу не з тих питань, з яких надано слово.

У разі, якщо промовець ігнорує попередження, Головуючий може поставити на голосування питання про позбавлення його права виступу на цьому засіданні;

3.3.5. У разі потреби оголошує перерву в роботі засідання виборного
органу для проведення консультацій або нарад.

3.3.6. Головуючий не коментує виступів і не має права давати їм оцінку.

3.3.7. У разі, коли у доповіді, співдоповіді, інформації, виступі промовець
припустився помилки або перекручування фактів, Головуючий, на прохання
члена виборного органу, зобов'язаний надати йому слово для довідки чи
спростування допущеної помилки.

3 4. Головуючим надається для доповіді, як правило, до 20 хвили, для співдоповіді - до 10 хвилин, для заключного слова - до 5 хвилин, для виступів - до 7 хвилин, для повторних виступів та виступів при постатейному обговоренні проектів документів - до З хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, з довідками - до 3 хвилин.

Остаточне рішення щодо розрахунку часу  засідання встановлюється Радою Міськпрофради.

3.5. Члени  Ради, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного, можуть записатися на виступ заздалегідь або під час засідання, подаючи записки до президії засідання. Черговість надання слова для виступів

визначається  президією засідання.

Член Ради, який виступає від мікрофона в залі, перед початком виступу називає своє прізвище, ім'я, по батькові та членську організацію, яку він представляє

3.6. Запрошеним слово надається за згодою членів Ради.

3.7. З одного й того ж питання член Ради може виступити один раз.

Слово для повторного виступу може надаватися лише в тому разі, коли з цього питання виступили інші члени Ради, які записалися на виступ.

3.8. Після завершення обговорення питання порядку денного й оголошення переходу до голосування слово може надаватися лише для внесення пропозицій з процедурних питань.

3.9. У разі припинення обговорення питання порядку денного у зв'язку з закінченням відведеного для цього часу Головуючий пропонує учасникам засідання, які не виступили, передати тексти їхніх виступів до Секретаріату для подальшого включення текстів до стенограми засідання виборного органу.

3.10. Член Ради   або група членів можуть письмово (за своїми підписами) подати на ім'я Головуючого окрему думку щодо прийнятого на поточному засіданні відповідного рішення.

Окрема думка, подана під час засідання виборного органу, на якому приймалося рішення, включається до протоколу засідання.

Розділ 4 .

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ

4.1.Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні, крім випадків встановлених пунктами 38.9 і 38.10 статті 38 Статуту Міськпрофради.

Рішення з процедурних питань приймається не менш як третиною голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

Рішення з питань обрання робочих органів засідання виборного органу та з процедурних питань приймаються без обговорення і постановами не оформляються.

Процедурними вважаються питання, що стосуються порядку та способу розгляду питання на засіданні виборного органну.

4.2. Форма голосування порядку денного (відкрите чи таємне) або окремого його пункту визначається   Радою перед початком голосування.

Відкрите голосування проводиться посвідченнями членів Ради або картками для голосування.

4.3. Голосування з питань визнання повноважень членів Ради, затвердження порядку денного засідання, обрання робочих органів засідання Ради (президії, секретаріату, лічильної, редакційної та інших комісій) проводиться у формі відкритого голосування.

4.4. Перед кожним відкритим голосуванням Головуючий формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, повідомляє кількість голосів, необхідних для прийняття рішення, і ставить його на голосування.

4.5. Якщо на голосування ставиться декілька варіантів документа (питання), то Головуючий ставить їх на голосування в порядку надходження, фіксуючи лише голоси, подані «за».

4.6. Стосовно проекту рішення, який набрав достатню для його прийняття кількість голосів, фіксується кількість членів Ради, які голосувати проти прийняття рішення або утрималися.

4.7. У разі, коли до проекту документа членами Ради вносились поправки, голова редакційної комісії на засіданні Ради перед розглядом цього проекту інформує про їх врахування чи відхилення.

4.8. У випадку, якщо редакційна комісія не підтримала поправок окремих членів Ради до проекту документа, вони мають право наполягати на їх голосуванні та на виступі для аргументування своєї пропозиції, а Головуючий після взяття документа за основу ставить на голосування спочатку поправки редакційної комісії, а потім членів Ради .

Пропозиції чи поправки, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

4.9. У випадку голосування проектів документів за пунктами Головуючий може об'єднати голосування в цілому з деяких послідовно розміщених пунктів, якщо до них не було внесено поправок. їх текст підлягає оголошенню, якщо на цьому наполягає хтось із членів Ради.

4.10. Якщо при відкритій формі голосування за проект постанови, оголошену поправку чи пропозицію голосує явна більшість членів Ради, Головуючий може внести пропозицію щодо прийняття рішення без точного підрахунку голосів.

4.11 Після оголошення початку відкритого голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

4.12. При таємній формі голосування за дорученням лічильної комісії виготовляються бюлетені для таємного голосування.

Бюлетені для таємного голосування мають бути однаковими за якістю паперу, кольором, змістом і не мати ніяких позначок, не передбачених рішенням лічильної комісії.

4.13. Час, місце і порядок таємного голосування визначаються лічильною комісією, про що голова (представник) лічильної комісії повідомляє членів виборного органу.

4.14. Лічильна комісія перед початком таємного голосування перевіряє наявність кабін і опечатує скриньки для голосування.

4.15.   Членам виборного органу видається один бюлетень після пред'явлення ним відповідного посвідчення під особистий підпис у реєстрі про одержання бюлетеня.

4.16 У разі пошкодження, виправлення змісту, внесення правок до бюлетеня для таємного голосування він вважається недійсним і при підрахунку голосів не враховується.   Кількість   недійсних бюлетенів зазначається у протоколі лічильної комісії.

4.17.   Якщо в скриньках для голосування виявиться бюлетенів більше, ніж їх видано згідно з реєстром, усі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться повторне голосування.

4.18. За результатами таємного голосування з кожного питання порядку денного лічильна комісія складає протокол, який підписують усі її члени.

У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на засіданні виборного органу.

4.19. Голова лічильної комісії доповідає членам Ради   про результати таємного голосування.

4.20 На підставі підрахунку голосів за повідомленням голови лічильної комісії Рада приймає відповідне рішення,яке є остаточним.

4.21. Питання про переголосування ( у випадку відкритого голосування ) прийнятого рішення може   розглядатися, якщо за це проголосує більшість членів

Ради. Переголосування здійснюється відповідно до вимог цього Регламенту.

Рішення про скасування результатів голосування за ту чи іншу постанову

приймається більшістю голосів членів Ради.

4.22. Рада не може приймати постанов та інших рішень, які суперечать

Конституції України, законодавству України, Статуту Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві «Київська міська рада профспілок».

Розділ 5

ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ МІСЬКПРОФРАДИ

5.1. Згідно з пунктом 38.20 статті 38 Статуту Міськпрофради   Рада

за пропозицією Голови Міськпрофради   обирає та звільняє заступників Голови.

5.2. Голова   Міськпрофради   озвучує свої пропозиції щодо кількісного

складу своїх заступників   і   їх персонального складу.

5.3. Рада визначається   щодо форми голосування по обранню заступників (відкрите чи таємне ) .

У випадку прийняття рішення щодо відкритої форми голосування обрання заступників здійснюється   в порядку, визначеному пунктами   4.2 -4.11 цього

Регламенту.

У випадку прийняття рішення щодо таємної   форми голосування обрання заступників здійснюється   в порядку, визначеному пунктами   4.12 - 4. 20.

Прізвища, додатково вписані в бюлетені, при підрахунку голосів не

враховуються.

Розділ 6.

ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ РАДИ

6.1. Постійні комісії Ради з основних напрямів діяльності Міськпрофради створюються (при необхідності) Радою на термін її повноважень з метою розвитку внутріпрофспілкової демократії, більш активного залучення членів Ради до участі в реалізації статутних і програмних завдань, в розробці проектів документів Ради.

6.2. Постійна комісія обирається, як правило, з числа членів Ради у складі голови, заступника голови та членів комісії. Кожний член Ради має право бути членом однієї постійної комісії.

За пропозиціями членських організацій Рада може обирати до складу комісій представників членських організацій і фахівців, які не є членами Ради.

6.3. Пропозиції щодо переліку постійних комісій, їх персонального складу та керівників вносяться на розгляд Ради Президією Міськпрофради.

6.4. Постійні комісії керуються в своїй діяльності законодавством України, Статутом, рішеннями Конференції Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», постановами Ради, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, яке затверджується Радою.

6.5. Для розгляду Радою окремих питань можуть створюватися тимчасові комісії, про що приймається відповідна постанова Ради.

В ній, як правило, відображається назва комісії, її завдання, кількісний та персональний склад, порядок обрання голови, заступника , термін роботи комісії,

заходи щодо організаційно-технічного забезпечення роботи комісії.

6.6. Повноваження тимчасової комісії автоматично припиняються з прийняттям Радою документа, для підготовки проекту якого створювалась комісія, або в разі припинення повноважень Ради.

Розділ 7.

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПРИЙНЯТИХ РАДОЮ

7.1.Проекти постанов та інших документів, до яких у ході обговорення і прийняття як постанов було внесено зміни й доповнення, не пізніше як наступного робочого дня після засідання Ради голова редакційної комісії або Голова Міськпрофради передає відповідним структурним підрозділам апарату Міськпрофради

на доопрацювання.

7.2. До текстів прийнятих постанов Ради не допускається вносити зміни (крім редакційних) і доповнення, за які члени Ради не голосували.

7.3. Доопрацьовані відредаговані постанови Ради та додатки до них візуються заступниками Голови Міськпрофради, керівниками структурних підрозділів, до функціональних обов’язків яких входять питання, що розглядалися та (в разі необхідності) головою постійної комісії Ради і не пізніше як через три робочі дні після засідання подаються на підписання.

7.4. Постанови та інші документи, прийняті Радою, підписуються Головою Міськпрофради, тиражуються і розсилаються згідно з рознарядкою не пізніше як у десятиденний термін після їх прийняття.

7.5. Оформлення протоколу, стенограми, інших документів засідання Ради, забезпечення їх збереження здійснюється відповідно до вимог діловодства в апараті Міськпрофради.

Розділ 8.

РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАСІДАННЯ РАДИ

Редакційні комісії:

8.1. Редакційні комісії обираються на засіданні Ради для підготовки проектів документів Ради, їх остаточного редагування.

8.2. Кожна редакційна комісія на першому своєму засіданні обирає зі свого складу голову комісії.

8.3. Редакційні комісії можуть залучати до роботи над проектами документів фахівців відповідних структурних підрозділів апарату Міськпрофради.

Лічильна комісія:

8.4. Для проведення відкритого й таємного голосування та визначення його результатів обирається (при необхідності) лічильна комісія.

До складу комісії не можуть входити особи, по кандидатурах яких проводитиметься голосування.

8.5. Лічильна комісія на першому своєму засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря.

8.6. Для проведення підрахунку голосів під час відкритого голосування лічильна комісія визначає і закріплює за кожним із членів комісії частки приміщення зали засідання.

8.7. При проведенні відкритого голосування члени лічильної комісії ведуть підрахунок голосів членів Ради з кожного питання (варіанту питання) у закріплених за ними частках приміщення зали засідань і передають дані для узагальнення голові (заступникові голови) лічильної комісії, який після підбиття підсумків оголошує його результати.

8.8. Для організації таємного голосування на своєму засіданні комісія визначає процедуру голосування, затверджує зразки бюлетенів для таємного голосування і інформує про це членів Ради.

ПРОЕКТ

Об'єднання профспілок

організацій профспілок у м.Києві

«КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОФСПІЛОК»

ПРЕЗИДІЯ

ПОСТАНОВА

м. Київ

"_____ " __________                                                          № ________

Про постійні комісії

Міськпрофради

Розглянувши пропозиції членських організацій Міськпрофради

Президія Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві

"Київська міська рада профспілок"

ПОСТАНОВЛЯЄ :

1.   Рекомендувати Раді   Об'єднання профспілок, організацій профспілок

у м. Києві   «Київська міська рада профспілок» для затвердження

«Положення про постійні комісії Міськпрофради».

(Додаток 1).

 1. Рекомендувати Раді Міськпрофради утворити   п'ять постійних

комісій Міськпрофради та затвердити їх склад.

(Додаток 2).

Голова  Міськпрофради                     В.П.Мельник

ПРОЕКТ

Додаток 1

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКПРОФРАДИ

І. Загальні положення.

Постійні комісії Київської міської ради профспілок створюються Радою профоб’єднання відповідно до п. 38.12 статті   38   Статуту   Київської міської ради профспілок з метою розвитку внутріпрофспілкової демократії, залучення членів Ради до більш активної участі в реалізації програмних і статутних завдань Ради, для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до відання Ради профоб’єднання.

Постійні комісії обираються Радою, як правило, з числа її членів у складі голови, заступника голови та членів комісії. За пропозиціями членських організацій   Рада може обирати до складу комісій представників членських організацій і фахівців, які не є членами Ради.

Всі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.

Пропозиції щодо переліку постійних комісій, їх персонального складу та керівників вносяться на розгляд Ради Президією профоб’єднання.

Постійні комісії у своїй діяльності керуються законодавством України, Статутом Київської міськпрофради , Регламентом Ради, її постановами та цим Положенням.

Постійні комісії підзвітні і підконтрольні Раді.

У своїй роботі постійні комісії взаємодіють між собою, з Контрольно-ревізій-ною та Статутною комісіями профоб’єднання.

Постійні комісії формуються Радою на період її повноважень і набувають чинності з дня затвердження складу комісій та Положення про них.

ІІ. Повноваження постійних комісій.

Постійні комісії за дорученням Ради, її керівництва або за власною ініціативою попередньо розглядають документи і матеріали, що вносяться на розгляд Ради, розробляють проект постанов Ради та готують висновки до цих документів і матеріалів за такими напрямками роботи:

1) Комісія з питань організаційно- інформаційної   роботи :

- підготовка заходів по організаційному зміцненню Ради, її членських організацій, посилення мотивації профспілкового членства;

-   розробка змін і доповнень до Статуту та Програми дій міськпрофради, проектів нормативних документів з питань організаційної діяльності профспілок;

- аналіз виконання Програми дій та виконання Статуту Міськпрофради;

-   забезпечення реалізації положень Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності";

-   підготовка рекомендацій щодо вдосконалення  структури профспілкового об’єднання,

-   організаційне забезпечення роботи Ради, вдосконалення системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу;

-підготовка заходів по інформаційному забезпеченню діяльності міського профоб’єд-нання, його виборних органів;

- популяризація діяльності членських організацій та їх виборних органів через засоби масової інформації та Інтернет-портал міськпрофради;  

-   підгтовка пропозицій по символіці, відзнаках Ради, розробка проектів положень про них,   підготовка пропозицій щодо змін і доповнень до існуючих положень;

-   організаційно-методичне забезпечення звітно-виборної кампанії в профспілках;

-   визначення позиції й тактики спільних дій членських організацій на період виборів Президента, народних депутатів України та органів місцевого самовряду-вання;

-   інші питання організаційної роботи профспілок та інформаційного забезпе-чення.

2)   Комісія з питань захисту соціально-економічних інтересів

і соціального захисту   членів профспілок :

розгляд питань і підготовка пропозицій щодо :

-   соціального діалогу, договірного регулювання соціально-трудових відносин;

-   формування проекту й аналізу виконання Регіональної угоди, пропозицій щодо галузевих угод і колективних договорів;

-   колективних трудових спорів і конфліктів;

-   політики оплати праці, нормування праці, ринок праці та політика зайнятості;

-   конкурентоспроможності національної робочої сили;

-   бюджетної політики в регіоні і державі ;

-   політики оподаткування і тарифної політики;

-   експертної оцінки відповідних Законів і нормативних актів України та внесення зауважень і пропозицій до них;

-   визначення головних критеріїв рівня життя, прожиткового мінімуму, розмірів основних дер-жавних соціальних гарантій і стандартів, співробітництво з цих питань із відповідними держав-ними органами влади й місцевого самоврядування;

-   боротьби з бідністю, формування середнього класу, політики доходів населення;

-   соціальної допомоги, пільг й компенсацій інвалідам, пенсіонерам, сім’ям з дітьми, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС , учасників АТО, та іншим категоріям громадян;

-   соціального захисту населення в умовах росту цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, громадського транспорту, зв’язку; захист прав споживачів.

3) Комісія з питань захисту праці:

-   опрацювання загальної стратегії дій профспілок з питань захисту прав та законних інтересів працюючих у сфері охорони праці, здоров’я, довкілля, медичного й соціального страхування від нещасних випадків;

-   аналіз стану умов і безпеки праці, рівня виробничого травматизму, загальної та професійної захворюваності;

-   розробка методичних рекомендацій членським організаціям щодо більш ефективного вико-нання ними функцій, покладених на профспілки законодавством в галузі охорони праці, здоров’я, довкілля, медичного та соціального страхування від нещасних випадків;

-   формування пропозицій щодо вдосконалення політики міської   влади в сфері охорони здоров’я, забезпечення активної участі профспілок в її реалізації;

-   розгляд питань і внесення пропозицій щодо удосконалення організації   загальнообов’язкового державного соціального страхування , пенсійного забезпечення та недержавного добровільного соціального і медичного страхування;

- правова допомога членським організаціям Ради та членам профспілок з питань застосування трудового законодавства;

- аналіз стану роботи членських організацій Ради з громадського контролю за додержанням трудового законодавства на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виконанням колективних договорів;

- координація роботи юридичної консультації стосовно надання правової допомоги членам профспілок щодо здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

-   участь в аналізі проектів законів і нормативних актів держави, внесення пропозицій до них.

4) Комісія з гуманітарних питань:

- аналіз, експертна оцінка рішень органів державної влади стосовно задоволення духовних потреб трудящих, членів їхніх сімей;

- участь в розробці і реалізації програм, заходів і рішень, пов’язаних з проблемами учнівської, студентської, робітничої молоді, оздоровленням та організацією дозвілля дітей і підлітків;

участь у підготовці пропозицій органам державної виконавчої влади щодо вирішення молодіжних проблем;

- співпраця з Молодіжною радою Міськпрофради, підготовка спільних заходів, засідань з питань участі молоді в громадському житті   міського об’єднання , узагальнення і поширення досвіду роботи членських організацій серед молоді;

- розробка спільно з Молодіжною радою рекомендацій членським організаціям з питань активізації молодіжної політики, посилення соціального захисту молоді;

- організація взаємодії Ради з громадськими організаціями жінок, благодійними фондами, які їх опікують ,

з державними структурами з питань поліпшення становища жінок,  забезпечення рівності їх прав з чоловіками, контролю за дотриманням законодавства , координація зусиль членських організацій Міськпрофради щодо прав жінок.

- підготовка пропозицій з питань фізкультурно-оздоровчої роботи серед членів профспілок, залучення працюючих і членів їх сімей до активного способу життя;

- підготовка і проведення загальноміських спортивних заходів;

- забезпечення реалізації заходів Міськпрофради з питань дитячого оздоровлення і відпочинку під час літніх і зимових канікул;

- забезпечення проведення Новорічних вистав.

5) Бюджетно-майнова комісія :

- пропозиції щодо порядку формування бюджету Міськпрофради , нормативних документів з питань фінансового забезпечення діяльності Міськпрофради;

- внесення пропозицій і розрахунків щодо перерахування членських внесків на статутну діяльність Міськпрофради, напрямів витрачання коштів.

- підготовка і обгрунтування пропозицій по внесенню змін до статутних документів Міськпрофради, які стосуються її фінансової діяльності;

- розгляд питань і підготовка пропозицій щодо :

• удосконалення структури управління майном Міськпрофради та заснованих за її участю підприємств;

• заснування, реорганізація чи ліквідація організацій і підприємств усіх організаційно-правових форм, майно яких є власністю Міськпрофради;

• списання, передача, перерозподіл, здача в оренду, передача в заставу основних фондів, які належать на праві власності Міськпрофраді;

•ефективного використання й збереження майна, що знаходиться у власності Міськпрофради чи заснованих за її участю підприємств і організацій.

ІІІ. Організація роботи постійних комісій.

Робота постійної комісії проводиться згідно з планом її роботи.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік, і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини загального складу комісії.

За результатами розгляду питань на своїх засіданнях постійні комісії можуть:

- рекомендувати внести питання на розгляд Ради, Президії, надаючи при цьому проекти рішень та необхідні матеріали;

- робити висновки щодо доцільності прийняття рішень з розглянутих комісією питань.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів.

З метою оперативного вирішення необхідних питань постійні комісії можуть приймати рішення шляхом опитування членів комісії з наступною інформацією на черговому засіданні комісії.

У разі необхідності постійні комісії можуть вносити пропозиції керівництву Ради про залучення до роботи в них працівників виконавчого апарату Ради, а також на договірній основі – фахівців для підготовки нормативних, аналітичних та експертних матеріалів.

Постійні комісії в межах своїх повноважень і відповідно до функціональної спрямованості здійснюють контроль за виконанням рішень з питань, які розглядалися на їх засіданнях.

Постійні комісії можуть запрошувати на свої засідання посадових осіб Ради, членських організацій, профспілкових працівників, відповідальних за вирішення питань, що розглядаються комісією.

Питання, що відносяться до компетенції декількох постійних комісій, можуть за пропозицією Ради або за ініціативою комісій розглядатися на спільних засіданнях комісій.

Спільні засідання постійних комісій за взаємною домовленістю веде один з голів комісій і від їх імені доповідає Раді.

Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

Голова комісії планує роботу, скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з органами Ради, членськими організаціями, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії.

Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії та виконувати рішення комісії.

Члени комісії мають право вносити пропозиції до плану роботи комісії, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні комісії.

Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.

Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій та ведення діловодства комісій здійснюється працівниками відповідних структурних підрозділів апарату Міськпрофради.

ІV. Прикінцеві положення

Дане Положення набуває чинності з дня його затвердження Радою.

Зміни і доповнення до Положення, а також до складу комісій можуть вноситися Радою за поданням Президії   Міськпрофради.

Додаток 2

СКЛАД

Постійної бюджетно-майнової комісії

1. БОХОНСЬКИЙ Валерій Григорович ‑ голова комісії, голова Київської міської організації профспілки працівників ІіМП України;

2. БОНДАРЕНКО Юрій Володимирович - заступник голови міської профспілки енергетиків;

3. БУРЛАКА Лідія Михайлівна - заступник голови міської профспілки працІвників Мінагрополітики;

4. ЛОГОШНЯК Орест Михайлович - голова дорожньої профспілки залізничників;

5. ЛОПАТА Ольга Іванівна - голова міської профспілки працівників агропромислового комплексу;

6. Стеблюк Ірина Олексіївна - голова міської профспілки хімічної і нафтохімічної промисловості;

 1. Штукатурова Ірина Іванівна - голова Оболонської районної організації профспілки працівників освіти та науки.

Склад

Постійної комісії з питань трудових відносин

1. ОЛЬХОВЕЦЬ Григорій Андрійович – голова комісії, голова Київської міської організації профспілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України;

2. ГОЛОВКО Сергій Вікторович – голова профспілкового комітету Державного будівельного комбінату Управління справами Верховної Ради України;

3. ГОНЧАРОВ Віктор Вікторович – голова об’єднаного профкому працівників апарату ДК «Укртрансгаз»;

4. ЖИЖКУН Володимир Олексійович – голова об’єднаної профспілкової організації ПАТ «Київметробуд»;

5. КОВАЛЬ Віталій Петрович – заступник голови Київської міської профспілки працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг;

6. БОЯНДІН Сергій Ігорович – голова профспілкової організації професійної спілки авіабудівників України на ДП «Завод 410 ЦА»;

7. СТУПАК Володимир Ілліч – голова об’єднаного профкому працівників соціальної сфери Мінсоцполітики;

8. ТКАЧ Тетяна Петрівна – голова профкому об’єднання первинних профспілкових організацій ПАТ «Київхліб».

С К Л А Д

Постійної комісії з питань соціально-економічних інтересів

і соціального захисту членів профспілок

СУРМАК

Віктор Миколайович – голова комісії, голова Київської міської профспілки працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг;

КЕЛЬЇН

Олександр Дмитрович – голова первинної організації Профспілки авіабудівників України у Державній акціонерній холдинговій компанії «Артем»;

БОНДАРЄВ

Сергій Ігорович - голова Ради профкомів «Київенерго»;

ДУХОТА

Максим Володимирович – завідуючий відділом соціально-економічних питань і інформаційного забезпечення профспілки працівників підприємств малого та середнього бізнесу м. Києва;

ЛЕВИЦЬКИЙ

Віталій Олегович – завідувач відділу з соціально-економічних питань Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я;

КОВАЛЬЧУК

Мирон Степанович – голова профкому Інституту геологічних наук НАН України, заступник голови на громадських засадах Київського регіонального комітету профспілки працівників НАН України;

ЛУЧИЦЬКА

Олена Яківна – голова первинної організації КП УЖГ Святошинського району м. Києва;

КОЗАЧОК

Алла Євгенівна – голова ПАТ Київського заводу шампанських вин «Столичний»;

МАКАРЕНКО

Володимир Станіславович – начальник фінансово-економічного відділу ДП «Антонов».

С К Л А Д

Постійної комісії з питань

організаційно-інформаційної роботи

 1. ТИЩЕНКО Олександр Митрофанович – голова комісії, голова Київського міського комітету профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості;
 2. БЄЛІКОВ Олександр Семенович – голова Київської територіальної профспілкової організації Дорожньої профспілкової організації залізничників і транспортних будівельників Південно-Західної залізниці;
 3. ГУСКА Віктор Петрович – заступник голови Київської міської організації Профспілки авіабудівників України, голова профспілкової організації ПАУ на ДП «Антонов»;
 4. КРИВОРОТЬКО Сергій Олександрович – голова профкому ДП «Київський лісгосп»;
 5. ЛИСЕНКО Людмила Федорівна – голова первинної профспілкової організації Південного поштамту КМД УДППЗ «Укрпошта»;
 6. МАФТУЛЯК Оксана Василівна – голова Київської міської профспілки працівників соціальної сфери;
 7. САВИСЬКО Василь Йосипович – голова Київської міської організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства;
 8. СОТНИК Володимир Леонтійович – голова ППО ПАТ «Київпроект»;
 9. ТКАЧ Тетяна Петрівна – голова профкому об’єднання первинних профспілкових організацій ПАТ «Київхліб».

СКЛАД

Постійної комісії

з гуманітарних питань

КОЛОДКО

Лідія Василівна – голова комісії, голова Київської міської профспілки працівників культури

ГЕВЕДЗЕ

Олена Олександрівна - заступник голови Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України

ФАНДЕЛЮК

Галина Дмитрівна - заступник голови Київської міської профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

БІЛЮБА

Анатолій Петрович - заступник голови Київської регіональної профспілки працівників НАН України, голова профкому НТАК «Алкон» НАН України.

ВАСЮК

Петро Григорович - голова Київської міської організації атестованих працівників органів внутрішніх справ України.

ЩЕРБИНА

Світлана Анатоліївна - голова первинної профспілкової організації

Лівобережного почтамту Київської міської дирекції УД ППЗ «Укрпошта»

ОНІЩЕНКО

Людмила Василівна - голова профкому КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Киева»

ПРОЕКТ

Об'єднання профспілок

організацій профспілок у м.Києві

«КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОФСПІЛОК»

ПРЕЗИДІЯ

ПОСТАНОВА

м. Київ

"_____ " __________                                                                      № ________

Про постійні комісії

Міськпрофради

Розглянувши пропозиції членських організацій Міськпрофради

Президія Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві

"Київська міська рада профспілок"

ПОСТАНОВЛЯЄ :

1.   Рекомендувати Раді   Об'єднання профспілок, організацій профспілок

у м. Києві   «Київська міська рада профспілок» для затвердження

«Положення про постійні комісії Міськпрофради».

(Додаток 1).

 1. Рекомендувати Раді Міськпрофради утворити   п'ять постійних

комісій Міськпрофради та затвердити їх склад.

(Додаток 2).

Голова Міськпрофради                                          В.П.Мельник

ПРОЕКТ

Додаток 1

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКПРОФРАДИ

І. Загальні положення.

Постійні комісії Київської міської ради профспілок створюються Радою профоб’єднання відповідно до п. 38.12 статті   38   Статуту   Київської міської ради профспілок з метою розвитку внутріпрофспілкової демократії, залучення членів Ради до більш активної участі в реалізації програмних і статутних завдань Ради, для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до відання Ради профоб’єднання.

Постійні комісії обираються Радою, як правило, з числа її членів у складі голови, заступника голови та членів комісії. За пропозиціями членських організацій   Рада може обирати до складу комісій представників членських організацій і фахівців, які не є членами Ради.

Всі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.

Пропозиції щодо переліку постійних комісій, їх персонального складу та керівників вносяться на розгляд Ради Президією профоб’єднання.

Постійні комісії у своїй діяльності керуються законодавством України, Статутом Київської міськпрофради , Регламентом Ради, її постановами та цим Положенням.

Постійні комісії підзвітні і підконтрольні Раді.

У своїй роботі постійні комісії взаємодіють між собою, з Контрольно-ревізій-ною та Статутною комісіями профоб’єднання.

Постійні комісії формуються Радою на період її повноважень і набувають чинності з дня затвердження складу комісій та Положення про них.

ІІ. Повноваження постійних комісій.

Постійні комісії за дорученням Ради, її керівництва або за власною ініціативою попередньо розглядають документи і матеріали, що вносяться на розгляд Ради, розробляють проект постанов Ради та готують висновки до цих документів і матеріалів за такими напрямками роботи:

1) Комісія з питань організаційно- інформаційної   роботи :

- підготовка заходів по організаційному зміцненню Ради, її членських організацій, посилення мотивації профспілкового членства;

-   розробка змін і доповнень до Статуту та Програми дій міськпрофради, проектів нормативних документів з питань організаційної діяльності профспілок;

- аналіз виконання Програми дій та виконання Статуту Міськпрофради;

-   забезпечення реалізації положень Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності";

-   підготовка рекомендацій щодо вдосконалення  структури профспілкового об’єднання,

-   організаційне забезпечення роботи Ради, вдосконалення системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу;

-підготовка заходів по інформаційному забезпеченню діяльності міського профоб’єд-нання, його виборних органів;

- популяризація діяльності членських організацій та їх виборних органів через засоби масової інформації та Інтернет-портал міськпрофради;  

-   підгтовка пропозицій по символіці, відзнаках Ради, розробка проектів положень про них,   підготовка пропозицій щодо змін і доповнень до існуючих положень;

-   організаційно-методичне забезпечення звітно-виборної кампанії в профспілках;

-   визначення позиції й тактики спільних дій членських організацій на період виборів Президента, народних депутатів України та органів місцевого самовряду-вання;

-   інші питання організаційної роботи профспілок та інформаційного забезпе-чення.

2)   Комісія з питань захисту соціально-економічних інтересів

і соціального захисту   членів профспілок :

розгляд питань і підготовка пропозицій щодо :

-   соціального діалогу, договірного регулювання соціально-трудових відносин;

-   формування проекту й аналізу виконання Регіональної угоди, пропозицій щодо галузевих угод і колективних договорів;

-   колективних трудових спорів і конфліктів;

-   політики оплати праці, нормування праці, ринок праці та політика зайнятості;

-   конкурентоспроможності національної робочої сили;

-   бюджетної політики в регіоні і державі ;

-   політики оподаткування і тарифної політики;

-   експертної оцінки відповідних Законів і нормативних актів України та внесення зауважень і пропозицій до них;

-   визначення головних критеріїв рівня життя, прожиткового мінімуму, розмірів основних дер-жавних соціальних гарантій і стандартів, співробітництво з цих питань із відповідними держав-ними органами влади й місцевого самоврядування;

-   боротьби з бідністю, формування середнього класу, політики доходів населення;

-   соціальної допомоги, пільг й компенсацій інвалідам, пенсіонерам, сім’ям з дітьми, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС , учасників АТО, та іншим категоріям громадян;

-   соціального захисту населення в умовах росту цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, громадського транспорту, зв’язку; захист прав споживачів.

3) Комісія з питань захисту праці:

-   опрацювання загальної стратегії дій профспілок з питань захисту прав та законних інтересів працюючих у сфері охорони праці, здоров’я, довкілля, медичного й соціального страхування від нещасних випадків;

-   аналіз стану умов і безпеки праці, рівня виробничого травматизму, загальної та професійної захворюваності;

-   розробка методичних рекомендацій членським організаціям щодо більш ефективного вико-нання ними функцій, покладених на профспілки законодавством в галузі охорони праці, здоров’я, довкілля, медичного та соціального страхування від нещасних випадків;

-   формування пропозицій щодо вдосконалення політики міської   влади в сфері охорони здоров’я, забезпечення активної участі профспілок в її реалізації;

-   розгляд питань і внесення пропозицій щодо удосконалення організації   загальнообов’язкового державного соціального страхування , пенсійного забезпечення та недержавного добровільного соціального і медичного страхування;

- правова допомога членським організаціям Ради та членам профспілок з питань застосування трудового законодавства;

- аналіз стану роботи членських організацій Ради з громадського контролю за додержанням трудового законодавства на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виконанням колективних договорів;

- координація роботи юридичної консультації стосовно надання правової допомоги членам профспілок щодо здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

-   участь в аналізі проектів законів і нормативних актів держави, внесення пропозицій до них.

4) Комісія з гуманітарних питань:

- аналіз, експертна оцінка рішень органів державної влади стосовно задоволення духовних потреб трудящих, членів їхніх сімей;

- участь в розробці і реалізації програм, заходів і рішень, пов’язаних з проблемами учнівської, студентської, робітничої молоді, оздоровленням та організацією дозвілля дітей і підлітків;

участь у підготовці пропозицій органам державної виконавчої влади щодо вирішення молодіжних проблем;

- співпраця з Молодіжною радою Міськпрофради, підготовка спільних заходів, засідань з питань участі молоді в громадському житті   міського об’єднання , узагальнення і поширення досвіду роботи членських організацій серед молоді;

- розробка спільно з Молодіжною радою рекомендацій членським організаціям з питань активізації молодіжної політики, посилення соціального захисту молоді;

- організація взаємодії Ради з громадськими організаціями жінок, благодійними фондами, які їх опікують ,

з державними структурами з питань поліпшення становища жінок,  забезпечення рівності їх прав з чоловіками, контролю за дотриманням законодавства , координація зусиль членських організацій Міськпрофради щодо прав жінок.

- підготовка пропозицій з питань фізкультурно-оздоровчої роботи серед членів профспілок, залучення працюючих і членів їх сімей до активного способу життя;

- підготовка і проведення загальноміських спортивних заходів;

- забезпечення реалізації заходів Міськпрофради з питань дитячого оздоровлення і відпочинку під час літніх і зимових канікул;

- забезпечення проведення Новорічних вистав.

5) Бюджетно-майнова комісія :

- пропозиції щодо порядку формування бюджету Міськпрофради , нормативних документів з питань фінансового забезпечення діяльності Міськпрофради;

- внесення пропозицій і розрахунків щодо перерахування членських внесків на статутну діяльність Міськпрофради, напрямів витрачання коштів.

- підготовка і обгрунтування пропозицій по внесенню змін до статутних документів Міськпрофради, які стосуються її фінансової діяльності;

- розгляд питань і підготовка пропозицій щодо :

• удосконалення структури управління майном Міськпрофради та заснованих за її участю підприємств;

• заснування, реорганізація чи ліквідація організацій і підприємств усіх організаційно-правових форм, майно яких є власністю Міськпрофради;

• списання, передача, перерозподіл, здача в оренду, передача в заставу основних фондів, які належать на праві власності Міськпрофраді;

•ефективного використання й збереження майна, що знаходиться у власності Міськпрофради чи заснованих за її участю підприємств і організацій.

ІІІ. Організація роботи постійних комісій.

Робота постійної комісії проводиться згідно з планом її роботи.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік, і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини загального складу комісії.

За результатами розгляду питань на своїх засіданнях постійні комісії можуть:

- рекомендувати внести питання на розгляд Ради, Президії, надаючи при цьому проекти рішень та необхідні матеріали;

- робити висновки щодо доцільності прийняття рішень з розглянутих комісією питань.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів.

З метою оперативного вирішення необхідних питань постійні комісії можуть приймати рішення шляхом опитування членів комісії з наступною інформацією на черговому засіданні комісії.

У разі необхідності постійні комісії можуть вносити пропозиції керівництву Ради про залучення до роботи в них працівників виконавчого апарату Ради, а також на договірній основі – фахівців для підготовки нормативних, аналітичних та експертних матеріалів.

Постійні комісії в межах своїх повноважень і відповідно до функціональної спрямованості здійснюють контроль за виконанням рішень з питань, які розглядалися на їх засіданнях.

Постійні комісії можуть запрошувати на свої засідання посадових осіб Ради, членських організацій, профспілкових працівників, відповідальних за вирішення питань, що розглядаються комісією.

Питання, що відносяться до компетенції декількох постійних комісій, можуть за пропозицією Ради або за ініціативою комісій розглядатися на спільних засіданнях комісій.

Спільні засідання постійних комісій за взаємною домовленістю веде один з голів комісій і від їх імені доповідає Раді.

Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

Голова комісії планує роботу, скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з органами Ради, членськими організаціями, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії.

Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії та виконувати рішення комісії.

Члени комісії мають право вносити пропозиції до плану роботи комісії, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні комісії.

Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.

Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій та ведення діловодства комісій здійснюється працівниками відповідних структурних підрозділів апарату Міськпрофради.

ІV. Прикінцеві положення

Дане Положення набуває чинності з дня його затвердження Радою.

Зміни і доповнення до Положення, а також до складу комісій можуть вноситися Радою за поданням Президії   Міськпрофради.

Додаток 2

СКЛАД

Постійної бюджетно-майнової комісії

1. БОХОНСЬКИЙ Валерій Григорович ‑ голова комісії, голова Київської міської організації профспілки працівників ІіМП України;

2. БОНДАРЕНКО Юрій Володимирович - заступник голови міської профспілки енергетиків;

3. БУРЛАКА Лідія Михайлівна - заступник голови міської профспілки працІвників Мінагрополітики;

4. ЛОГОШНЯК Орест Михайлович - голова дорожньої профспілки залізничників;

5. ЛОПАТА Ольга Іванівна - голова міської профспілки працівників агропромислового комплексу;

6. Стеблюк Ірина Олексіївна - голова міської профспілки хімічної і нафтохімічної промисловості;

 1. Штукатурова Ірина Іванівна - голова Оболонської районної організації профспілки працівників освіти та науки.

Склад

Постійної комісії з питань трудових відносин

1. ОЛЬХОВЕЦЬ Григорій Андрійович – голова комісії, голова Київської міської організації профспілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України;

2. ГОЛОВКО Сергій Вікторович – голова профспілкового комітету Державного будівельного комбінату Управління справами Верховної Ради України;

3. ГОНЧАРОВ Віктор Вікторович – голова об’єднаного профкому працівників апарату ДК «Укртрансгаз»;

4. ЖИЖКУН Володимир Олексійович – голова об’єднаної профспілкової організації ПАТ «Київметробуд»;

5. КОВАЛЬ Віталій Петрович – заступник голови Київської міської профспілки працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг;

6. БОЯНДІН Сергій Ігорович – голова профспілкової організації професійної спілки авіабудівників України на ДП «Завод 410 ЦА»;

7. СТУПАК Володимир Ілліч – голова об’єднаного профкому працівників соціальної сфери Мінсоцполітики;

8. ТКАЧ Тетяна Петрівна – голова профкому об’єднання первинних профспілкових організацій ПАТ «Київхліб».

С К Л А Д

Постійної комісії з питань соціально-економічних інтересів

і соціального захисту членів профспілок

СУРМАК

Віктор Миколайович – голова комісії, голова Київської міської профспілки працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг;

КЕЛЬЇН

Олександр Дмитрович – голова первинної організації Профспілки авіабудівників України у Державній акціонерній холдинговій компанії «Артем»;

БОНДАРЄВ

Сергій Ігорович - голова Ради профкомів «Київенерго»;

ДУХОТА

Максим Володимирович – завідуючий відділом соціально-економічних питань і інформаційного забезпечення профспілки працівників підприємств малого та середнього бізнесу м. Києва;

ЛЕВИЦЬКИЙ

Віталій Олегович – завідувач відділу з соціально-економічних питань Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я;

КОВАЛЬЧУК

Мирон Степанович – голова профкому Інституту геологічних наук НАН України, заступник голови на громадських засадах Київського регіонального комітету профспілки працівників НАН України;

ЛУЧИЦЬКА

Олена Яківна – голова первинної організації КП УЖГ Святошинського району м. Києва;

КОЗАЧОК

Алла Євгенівна – голова ПАТ Київського заводу шампанських вин «Столичний»;

МАКАРЕНКО

Володимир Станіславович – начальник фінансово-економічного відділу ДП «Антонов».

С К Л А Д

Постійної комісії з питань

організаційно-інформаційної роботи

 1. ТИЩЕНКО Олександр Митрофанович – голова комісії, голова Київського міського комітету профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості;
 2. БЄЛІКОВ Олександр Семенович – голова Київської територіальної профспілкової організації Дорожньої профспілкової організації залізничників і транспортних будівельників Південно-Західної залізниці;
 3. ГУСКА Віктор Петрович – заступник голови Київської міської організації Профспілки авіабудівників України, голова профспілкової організації ПАУ на ДП «Антонов»;
 4. КРИВОРОТЬКО Сергій Олександрович – голова профкому ДП «Київський лісгосп»;
 5. ЛИСЕНКО Людмила Федорівна – голова первинної профспілкової організації Південного поштамту КМД УДППЗ «Укрпошта»;
 6. МАФТУЛЯК Оксана Василівна – голова Київської міської профспілки працівників соціальної сфери;
 7. САВИСЬКО Василь Йосипович – голова Київської міської організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства;
 8. СОТНИК Володимир Леонтійович – голова ППО ПАТ «Київпроект»;
 9. ТКАЧ Тетяна Петрівна – голова профкому об’єднання первинних профспілкових організацій ПАТ «Київхліб».

СКЛАД

Постійної комісії

з гуманітарних питань

КОЛОДКО

Лідія Василівна – голова комісії, голова Київської міської профспілки працівників культури

ГЕВЕДЗЕ

Олена Олександрівна - заступник голови Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України

ФАНДЕЛЮК

Галина Дмитрівна - заступник голови Київської міської профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

БІЛЮБА

Анатолій Петрович - заступник голови Київської регіональної профспілки працівників НАН України, голова профкому НТАК «Алкон» НАН України.

ВАСЮК

Петро Григорович - голова Київської міської організації атестованих працівників органів внутрішніх справ України.

ЩЕРБИНА

Світлана Анатоліївна - голова первинної профспілкової організації

Лівобережного почтамту Київської міської дирекції УД ППЗ «Укрпошта»

ОНІЩЕНКО

Людмила Василівна - голова профкому КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва»